eckdaten

Adresse: Neue Mainzer Straße 74 - 80
60311 Frankfurt am Main Geschosse: 6 Vollgeschosse, 1 Staffelgeschoss Bruttogrundfläche: ma'ro 74 ca. 10.590 m²
ma'ro 80 ca. 7.720 m² Mietflächen Gesamt: ma'ro 74: 6.650 m²
ma'ro 80: 6.180 m²

Office: ma'ro 74: 5.060 m²
ma'ro 80: 3.520 m² 9 ME Retail + 1 ME Gastro: ma'ro 74: 1.500 m²
ma'ro 80: 2.230 m² (Flächen im UG, EG,1. OG) Lager: ma'ro 74: 90 m²
ma'ro 80: 430 m²
Parkplätze: 57 Stellplätze Fertigstellung: Ende 2015

pas de deux
trailer